Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

glock
3376 2e1f 500
Noonwraith by elenasamko 
Reposted fromzciach zciach vianatex natex
glock
3373 9d6b 500
Reposted fromzciach zciach vianatex natex
2882 1aab

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viacolakoala colakoala

August 20 2016

glock
8878 51d5
Reposted fromlumpy lumpy vianoisetales noisetales
glock

August 17 2016

glock
Reposted fromKrebs Krebs viavogel vogel
glock
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viavogel vogel
glock
7066 f4b3 500
Reposted fromkjuik kjuik viavogel vogel

August 12 2016

glock

August 10 2016

glock
A.Asnyk

(...)

Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy

I dla bezprawia potęgi zwodniczej,

Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy

I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy.

 

Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej

I przyklaskiwać przemocy nie idźmy!

Ale nie wielbmy poniesionej klęski

I ze słabości swojej się nie szczyćmy.

 

Przestańmy własną pieścić się boleścią,

Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

Mężom przystoi w milczeniu się zbroić...

 

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje

I przechowywać ideałów czystość;

Do nas należy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

glock
An Iceberg Flipped Over, and Its Underside Is Breathtaking


Read more: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/photographer-captures-stunning-underside-flipped-iceberg-180953951/#Eg7SRORMoz1fKv4G.99
Give the gift of Smithsonian magazine for only $12! http://bit.ly/1cGUiGv
Follow us: @SmithsonianMag on Twitter
Reposted fromszszsz szszsz vianorwegiansailor norwegiansailor
glock
7701 f0fd
Shaquille O'neal holding $78 billion in small bills.
Reposted fromvolldost volldost viaFreXxX FreXxX
glock
8694 c867
Reposted fromteijakool teijakool viastraycat straycat
glock
1795 a4a0
Reposted frombukoz bukoz viapmg pmg
glock
3365 96bb 500
Reposted frombadowsky badowsky viastrzepy strzepy
glock
8913 e213
Reposted fromzciach zciach viaalkern alkern
glock
6246 7000
Reposted fromdelain delain viapoziomki poziomki
glock
Reposted fromKrebs Krebs viaxmascolara xmascolara
glock
glock
0061 ceac 500
A bear and a wolf meet between the Finnish-Russian border. Photo by Thomas Mørch.
Reposted fromFienrira Fienrira viaFreXxX FreXxX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl